- SAR-สถานศึกษา ประจำปี 2560
- SAR-แผนกวิชา ประจำปี 2560
- SAR-ส่วนบุคคล ประจำปี 2560
- SAR-เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560
 
 -เผยแพร่ SAR ประจำปีการศึกษา 2559 
 -เครื่องมือ SAR แผนก 2559
 -SAR แผนกวิชา
 -SAR บุคคล ครู
 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 - เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 2559
 - เครื่องมือมาตรฐานอาชีวศึกษา 2559
 
 เอกสารโรงเรียนคุณธรรม
 - ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนานักเรียน-นักศึกษาด้านพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม
 - ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
 - ตารางตรวจห้องเรียน
 - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน-นักศึกษา-ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
 - แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
 
-คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ปีจำปีการศึกษา 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ปีจำปีการศึกษา 2559
- ตารางแนบท้ายคำสั่ง ประจำปีการศึกษา 2559
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี
การศึกษา 2558
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประจำปีการศึกษา 2558 (ภายใน) 
 - เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2558 ด้านที่ 1
 - เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2558 ด้านที่ 2
 - เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2558 ด้านที่ 3
 - เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2558 ด้านที่ 4
 - เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2558 ด้านที่ 5
 
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมความพร้อม รับการประเมินสถานศึกษา อาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557(เพิ่มเติม)
- รายงานการประเมินตนเอง
   ปีการศึกษา 2558
   ปีการศึกษา 2557
   ปีการศึกษา 2556
    ปีการศึกษา 2555
    ปีการศึกษา 2554
    ปีการศึกษา 2553
เครื่องมือเก็บรวบรวม ข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ปี 2555
1.
มาตรฐานที่ 1 คลิ๊ก
2.
มาตรฐานที่ 2 คลิ๊ก
3.
มาตรฐานที่ 3 คลิ๊ก
4.
มาตรฐานที่ 4 คลิ๊ก
5.
มาตรฐานที่ 5 คลิ๊ก
6.
มาตรฐานที่ 6 คลิ๊ก
7.
มาตรฐานที่ 7 คลิ๊ก
8.
ส่วนหน้ารายงานการประเมินตนเอง คลิ๊ก
9.
รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน 2555 คลิ๊ก
10.
ส่วนหน้ารายงานการประเมินตนเองแผนกวิชา คลิ๊ก  
11.
รายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา 2555 คลิ๊ก
เครื่องมือ SARแผนก ปี 2553 - 2554
เครื่องมือ 2553 - 2554

ผลการประเมินภายในโดยต้นสังกัด

            ปีการศึกษา 2554
            ปีการศึกษา 2553
คำสั่งประเมินภายใน
            ปีการศึกษา 2555  
            ปีการศึกษา 2554
            ปีการศึกษา 2553
Website counter
>>กลับหน้าหลัก<<