งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย

สิ่งประดิษฐ์

โครงงาน นักศึกษา

              - ปีการศึกษา 2559 (2)    
              - ปีการศึกษา 2559  - ปีการศึกษา 2559  - ปีการศึกษา 2559
             - ปีการศึกษา 2558 (2)  - ปีการศึกษา 2558 (2)  - ปีการศึกษา 2558 (2)
             - ปีการศึกษา 2558 (1)  - ปีการศึกษา 2558 (1)  - ปีการศึกษา 2558 (1)
             - ปีการศึกษา 2557  - ปีการศึกษา 2557  - ปีการศึกษา 2557
             - ปีการศีึกษา 2556  - ปีการศึกษา 2556  - ปีการศึกษา 2556
             - ปีการศึกษา 2555  - ปีการศึกษา 2555  - ปีการศึกษา 2555
             - ปีการศึกษา 2554  - ปีการศึกษา 2554  - ปีการศึกษา 2554
     
     
 
- แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) 2560
- แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ.-3) 2560
แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
- กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
    - แบบเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
    - แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ
    - ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
    - แนวทางหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน_Roadshow_edit
 
    - แนวทางการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
    - แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน
 
              -->แบบนำเสนอคุณลักษณะของผลงาน2557
              --> ร่างข้อกำหนด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
              --> แบบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ
        - ประกาศใช้ข้อกำหนดฯ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
        - ประเภทที่ 1
        - ประเภทที่ 2
        - ประเภทที่ 3
        - ประเภทที่ 4
        - ประเภทที่ 5
        - ประเภทที่ 6
        - ประเภทที่ 7
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์