งานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
ลำดับ
หัวข้อวิจัย
ชือผู้วิจัย
แผนกวิชา
ปีการศึกษา
1
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์
ของนักศึกษา ในรายวิชา งานส่งกำลังรถยนต์
ของนักเรียนระดับ ปวช. 2
แผนกวิชาเครื่องกลโดยใช้กิจกรรมจับคู่
นายธีระพงษ์ หาระวงค์ เครื่องกล
2
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 1 และ วิชาความแข็งแรงของวัสดุ
นักศึกษาระดับปวส. 1 แผนกวิชาเครื่องกล
นายวีรพงษ์ ดุจดา เครื่องกล  
3
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาการไม่ตั้งใจเรียน ใน
รายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
นายสุบัน เทียนหอม เครื่องกล
4
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเรื่องระบบน้ำมันเชื้อเพลิง  ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ นายสุวรรณ แสงโชติ เครื่องกล  
5
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน นางกัลยาณี พรมดอน การบัญชี
6
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการขายเบื้องต้น 1 นางลักษิกา โสภณวิชญ์ การบัญชี  
7
การเพิ่มทักษะการเรียนรู้วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน โดยใช้เครื่องคำนวณ นางสาวนันทพร สมวาส การบัญชี
8
การเพิ่มทักษะการเรียนรู้วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน โดยใช้เครื่องคำนวณ นางสาวประไพพร สีบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
9
การสร้างสื่อประสม เรื่อง การแทรกรูปภาพและอักษรศิลป์ เพื่อใช้ประกอบ
การเรียนการสอนเนื้อหา วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคา
นางสาวประภัสสร นาสูงชน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10
การสร้างสื่อประสม เรื่อง การแทรกรูปภาพและอักษรศิลป์ เพื่อใช้ประกอบ
การเรียนการสอนเนื้อหา วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคา
นางสาวพนิดา แดนดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
11
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย รายวิชาการประมวลผลข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบจำนวนที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
นางสาวอัญชนา มานะบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย รายวิชาการประมวลผลข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบจำนวนที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
นายทองดี ขันขวา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
13
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาการใช้งานโปรแกรม
กราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ เรื่องการจัดการหน้าเว็บเพจ
นายอนรรฆ บุบผาวัลย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14
ผลการใช้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน นางสาวกาญจนา บุญสุนีย์ สามัญสัมพันธ์  
15
การพัฒนา ทักษะการอ่าน เรื่อง All about me นางสาวทิพย์สุดา สมตัว สามัญสัมพันธ์
16
การแก้ไขปัญหาการพูดคุยกันและไม่ตั้งใจเรียน ในเวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
กับครูชาวต่างชาติ
นางสาวรัญยารัตน์ สิงห์คำ สามัญสัมพันธ์  
17
การสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนโดยการสังเกตและเสริมแรงทางบวก นางสาวปิยธิดา หงษ์ศรี การโรงแรมและการท่องเที่ยว
18
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.1 ห้อง 1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวสิริมา พรหมเรนทร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว  
19
การส่งงานไม่ตรงเวลาวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นายพงษ์พันธ์ ตะภา เชื่อมโลหะ
20
รายงานวิจัยการพัฒนาทักษะผู้เรียน เรื่อง การเริ่มต้นการอาร์ค วิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
รหัสวิชา (2103 – 1001)
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
นายศุภวิทย์ โกพล เชื่อมโลหะ  
21
ศึกษาการส่งงานวิชาวงจรไฟฟ้า 1 ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2
กลุ่ม 1,2
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายรุ่งเพชร เขียวแก้ว ไฟฟ้ากำลัง
22
รายงานผลการวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร ์ รหัสวิชา 2104 - 2222
นายอิทธิพล วรรณวงศ์ อิเล็กทรอนิกส์  
23
นางอุราลักษณ์ สุจิตตะวํมนะ
สามัญสัมพันธ์
 
         

               >> กลับหน้ากลัก