ผลงาน โครงงาน นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาช่างยนต์
   
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาช่างยนต์

 

 

              ปีการศึกษา 2554      ปีการศึกษา 2553   วิจัย 2553    วิจัย 2554         >> กลับหน้าหลัก <<