โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสัมมนาการฝึกอาชีพ
นักเรียน นักศึกษาโครงการทวิศึกษารุ่นที่ 2