พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ,

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560