งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
 
 
       - คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา-1-2560 
       - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558
       - แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2-58
       - แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2-57
       - บันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน 2-57
       - ครูมือครูที่ปรึกษา
       - แบบข้อมูลบันทึกข้อมูลที่พักอาศัย
       - แบบคป.01
       - แบบคป.02
       - แบบคป.02 (1)
       - แบบคป.03
       - แบบคป.04
       - แบบคป.05
       - แบบคป.06
       - แบบคป.07
       - แบบคป.08
       - แบบคป.09
       - แบบคป.10
       - แบบคป.10 (2)
       - แบบคป.11
       - แบบคป.12
       - แบบคป.13
       - แบบคป.14
       - แบบคป.15
       - แบบคป.16
       - แบบคป.17
       - แบบคป.18