/*
 
Untitled Document
 
 

 

 

 

:: ปรัชญาวิทยาลัย : ทักษะก้าวหน้า วิชาก้าวไกล มั่นในคุณธรรม/marquee>
Untitled Document
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (PLC)
เอกสารประกวดราคาซื้อ
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
  " วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ"
 
  
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
  " กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2661"
 
  
 
  "โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสัมมนาการฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษาโครงการทวิศึกษารุ่นที่ 2 "
 
  
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
  "Vietnamese Camp 2018 By Khemarat Technical College At Hue Industrial College "
 
  
 
  "พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ "
 
  
 
  "โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ "
 
  
 
  "โครงการสัมนาการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา"
 
  
 
   "โครงการ SCI ห่วงใย มอบความปลอดภัยสู่สถานศึกษา"
 
  
 
   "นำเสนอโปรเจคนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560"
 
  
 
   "ประกวดโครงการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560"
 
  
 
   "นิเทศติดตามสถานศึกษาที่เข้าร่วม โครงการประชุมเชิ่งปฏิบัติการพัฒนาหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ"
 
  
 
 "โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 11 - 12 ม.ค. 2561"
 
  
 
 "โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 10 ม.ค. 2561"
 
  
 
 "โครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560"
 
  
 
 
 


Untitled Document
ขอแสดงความยินดีกับ ครอุราลักษณ์ สจิตตวัฒนะ ได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก "ครูสอนดี" ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกทา
 
 
Untitled Document
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
   
   
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน
 
 
 
   
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
งานฟาร์มและโรงงาน
   
 
  ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
โครงการชีววิถี
   
   
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะช่างกลการเกษตร
(DVT Skill Contest 2015)
ณ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายไตรภพ อ้วนโคตร แผนกวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
Untitled Document
       
       
 
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โทร 045-210500 Fax: 045-210500 หรือ 045-210501 (R-radio)
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายสิทธิศักดิ์ สงวนพิมพ์ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
admin : Kricec2539@hotmail.com
**เว็บวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ห้ามผู้ใดคัดลอก เลียนแบบหรือดัดแปลงรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต**
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2556