ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารดาวน์โหลด งานทวิภาคี
   
-
ขออนุญาตเวลาเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,ปวช.3 และ ปวส.2
   
1
สำรวจความต้องการนักศึกษาฝึกงาน
2
แบบสอบถามความต้องการนักศึกษาฝึกงานของสถานประกอบการ
3
ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน
4
ตอบรับนักศึกษาฝึกงานหรือเรียนในสถานประกอบการ
5
หนังสือยินยอมผู้ปกครอง
6
ข้อมูลการฝึกงาน
7
แจ้งข้อมูลการฝึกงานหรือเรียนในสถานประกอบการ
8
ขอส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกงาน
9
แผนการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
10
ขอส่งแผนนิเทศ
11
ขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
12
แบบนิเทศนักศึกษารายบุคคล
13
รายงานการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
14
แบบขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน
15
ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกงานกลับสถานศึกษา
16
แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ
17
หนังสือรับรองการฝึกงาน
18
ขอส่งรายงานผลการดำเนินการฝึกงาน
19
ขอขอบคุณสถานประกอบการ
20
ใบรับรองการฝึกงาน
   
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 8) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 7) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 6) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 5) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 4) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 3) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 2) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 1) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
   
   
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 2) ปีการศึกษา 2558
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 3) ปีการศึกษา 2558
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 4) ปีการศึกษา 2558
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 5) ปีการศึกษา 2558
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ท 6) ปีการศึกษา 2558
- รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ท 7) ปีการศึกษา 2558
   
   
-
รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 13)
-
รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 12)
-
รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 11)
-
รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 10)
-
รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 9)
-
รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 8)
-
รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 7)
-
รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 6)
-
รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 5)
-
รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 4)
-
รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 3)
-
รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 2) 
-
รายงานผลการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ (สัปดาห์ที่ 1) 
-
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่องให้ครูทำหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา/ ฝึกอาชีพของนักเรียน
-
  นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี
  สถานประกอบการเครือข่าย
  แกนประถม / แกนมัธยม
   
hitwebcounter