เกณฑ์การแข่งขันทักษะ อวท.ปี 57
1
ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการยาง 56-57 
2
สาขาเทคนิคพื้นฐาน 56-57 
3
ประเภทพาณิชยกรรม 56-57 
4
ประเภทวิชาศิลปกรรม 56-57 
5
ทักษะการท่องเที่ยว 56-57 
6
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 56-57 
7
วิชาชีพระยะสั้น 56-57 
8
ทักษะวิชาพื้นฐาน 56-57 
9
พิธีการ
10
ทักษะช่างอุตสาหกรรม 1 ทักษะเครื่องกล 
11
ทักษะช่างอุตสาหกรรม 2 ช่างก่อสร้าง สำรวจ สถาปัต 
12
ทักษะช่างอุตสาหกรรม 3 ทักษะช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คฯ 
13
ทักษะช่างอุตสาหกรรม 4 ทักษะช่างเชื่อม ช่างกล การผลิต 
14
ใบสมัีคร การแ่ข่งขันทักษะ 57 
15
รายชื่อแข่งขันทักษะระดับชาติ 57 
16
ใบประกาศผล 57 
17
5 ประเภทวิชาคหกรรม 56-57