งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 
  - โครงการสอน(COURSE SYLLABUS) 
  - ตารางเรียน_แผนกวิชาเครื่องกล
  - ตารางเรียน_แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  - ตารางเรียน_แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  - ตารางเรียน_แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  - ตารางเรียน_แผนกวิชาเชื่อมโลหะ
  - ตารางเรียน_แผนกวิชาการบัญชี
  - ตารางเรียน_คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - ตารางเรียน_การโรงแรมและการท่องเที่ยว
  - ตารางเรียน_สามัญ สัมพันธ์
  - ตารางเรียน_ช่างกลโรงงาน
    - แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ฯ
   - หลักสูตรการเรียนการสอน 
   - แบบฟอร์มแผนการสอน 
   - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพื่มเติม พ.ศ. 2557)  
   - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  
   - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
   - โครงการ E-learnig เพื่อพัฒนาอาชีพ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   - บทเรียนออนไลน์ รายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
 
    - แนวทางการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
    - แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน
 
 
Website counter