ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เพื่อหารายได้ สมทบทุนพัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคาร
สิ่งก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
"สร้างความรัก สร้างความดี สารภีคืนถิ่น"
ถวาย ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
14 เมษายน 2561

" ยอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาวิทยาลัยฯ ยอดล่าสุด 277,293 บาท "