งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

   
  แบบ อวท.01-36 
  ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการและการจัดทำรูปเล่ม
  แบบประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
  ระเบียบ อวท.และแนวปฏิบัต
   
   
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ กิจกรรมประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาครแห่งประเทศไทยฯ
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปคนไทยหัวใจเดียวกัน
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพเสริมสร้างภาวะผู้นำ
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ กิจกรรมธรรมสัญจร บวรพระพุทธศาสนา
   
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
-
วันมหาธีรราชเจ้า ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
-
สรุปการเข้าแถว ภาคเรียนที่ 1/2556 
-
สรุปการเข้าร่วมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2556
   
   
   
   
   
   
Website counter
                                              
<< กลับหน้าหลัก >>